Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

(α) Όλοι οι Σύνδεσμοι – Μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

(β) Όλοι οι Σύνδεσμοι – Μέλη της Ομοσπονδίας συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με τους αντιπροσώπους τους.

(γ) Όλοι οι αντιπρόσωποι των Συνδέσμων – Μελών έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται αφού ο Σύνδεσμος τους έχει τακτοποιήσει προηγουμένως τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία.

(δ) Κάθε Σύνδεσμος – Μέλος μπορεί να υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήσεις ή και να προβαίνει σε παραστάσεις για τη μελέτη, προώθηση και επίλυση προβλημάτων που κατά τη γνώμη του αντιμετωπίζουν οι Σύνδεσμοι – Μέλη ή και ο Σύνδεσμος ο ίδιος.

(ε) Οι Σύνδεσμοι – Μέλη οφείλουν να λαμβάνουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.

(στ) Οι Σύνδεσμοι – Μέλη ενδείκνυται να συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και να συμβάλλουν στην πρόοδο της Ομοσπονδίας.

(ζ) Οι Σύνδεσμοι – Μέλη είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας, νοουμένου ότι έχουν λάβει πρότερα γνώση.

(η) Σύνδεσμος – Μέλος που διαγράφεται, αποχωρεί ή αποβάλλεται από την Ομοσπονδία, δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία της Ομοσπονδίας και δεν απαλλάσσεται των προηγούμενων οφειλών του προς την Ομοσπονδία.

(θ) Σύνδεσμος – Μέλος που αποχωρεί στερείται όλων των ωφελημάτων και δικαιωμάτων του, αλλά μπορεί να επανεγγραφεί κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβολής όλων των οφειλών του.

(ι) Οι Σύνδεσμοι – Μέλη οφείλουν να καταβάλλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους σε χρόνο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα ειδοποιούνται από τον Ταμία με επιστολή για να τις αποστείλουν. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη ανταπόκρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει την ευχέρεια να πάρει σχετικά μέτρα, μη αποκλειόμενης και της διαγραφής του Συνδέσμου από μέλος της Ομοσπονδίας. Μέλη που διαγράφονται τότε μόνο μπορούν να ξαναεγγραφούν, αφού καταβάλουν όλες τις καθυστερημένες συνδρομές και οφειλές τους.

(ια) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να αποβάλει Σύνδεσμο – Μέλος της αν αυτός, κατόπιν γραπτής προειδοποίησης εξακολουθεί να καθυστερεί τις συνδρομές του ή άλλες οφειλές του προς την Ομοσπονδία ή αρνείται να συμμορφωθεί προς τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού ή και του σχετικού Νόμου.

Skip to content