Μέλη Ομοσπονδίας

(α) Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να είναι όλοι οι Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων, Κοινοτικών και Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συνδέσμων Γονέων, βάση των Περί Συνδέσμων Γονέων Νόμων και Κανονισμών του 1992 έως 1997, νοουμένου ότι ο Σύνδεσμος θα έχει ως μέλη τουλάχιστο είκοσι (20) γονείς μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και αφού υποβάλουν γραπτή αίτηση προς τον/τη Γραμματέα της Ομοσπονδίας που να συνοδεύεται με το δικαίωμα εγγραφής, όπως τούτο καθορίζεται στο παρόν καταστατικό.

(β) Η ιδιότητα του Μέλους παύει να ισχύει κατά την αποχώρηση του Συνδέσμου από την Ομοσπονδία ή και κατόπιν διάλυσης του Συνδέσμου.

(γ) Η είσοδος νέων μελών επιτρέπεται πάντοτε. Τα μέλη δικαιούνται κάθε στιγμή να αποχωρήσουν από την Ομοσπονδία ύστερα από έγγραφη επιστολή τους προς το Γραμματέα της Ομοσπονδίας εξηγώντας τους λόγους της αποχώρησής τους.

(δ) Σε περίπτωση που μέλος ενεργεί κατά παράβαση των προνοιών του Καταστατικού και του Νόμου γενικότερα, ή κατά τρόπο αντίθετο με τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας, ύστερα από επισταμένη εξέταση της υπόθεσης του Συνδέσμου – Μέλους και αφού του παράσχει την ευκαιρία υπεράσπισης, δύναται να επιβάλει τις πιο κάτω ποινές:

  • Παρατήρηση
  • Επίπληξη
  • Αποβολή, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

(ε) Μέλος που αποβλήθηκε από την Ομοσπονδία δύναται να επανεγγραφεί, αφού αρθούν προηγουμένως οι λόγοι που οδήγησαν στην αποβολή του.

Skip to content