Πληρωμή Συνδρομής Μέλους

Για την πληρωμή της πάγιας και ετήσιας συνδρομής θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πιο κάτω έντυπα και να αποσταλούν με τηλεομοιότυπο στο 25578811 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο osg-nip-lef@schools.ac.cy. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποσταλούν με ταχυδρομείο στη θυρίδα της Ομοσπονδίας: Τ.Θ.28073, Τ.Κ.2090, Λευκωσία. Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα εξής:

1) Έντυπο Καταβολής Ετήσιας Συνδρομής Συνδέσμου Γονέων στην Ομοσπονδία [pdf] [doc]

2) Έντυπο Ενημέρωσης Ομοσπονδίας για τη Σύνθεση του νέου σας Διοικητικού Συμβουλίου [pdf] [doc]

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις πληροφορίες που αναφέρονται σε κάθε έντυπο. Η συνδρομή θα πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας (Τράπεζα Κύπρου, αριθμός λογαριασμού: 357012214850) ή να εκδοθεί επιταγή στην Ομοσπονδία. Σε περίπτωση κατάθεσης, θα πρέπει να αναγραφεί το όνομα του σχολείου στο αποδεικτικό κατάθεσης και να αποσταλεί αντίγραφο μέσω τηλεομοιότυπου στο 25578811 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο osg-nip-lef@schools.ac.cy

Skip to content