Επίτιμα Μέλη Ομοσπονδίας

Eπίτιμος Πρόεδρος: Kώστας Γιάγκου

Επίτιμη Πρόεδρος: Eυριδίκη Ταλαττίνη

Επίτιμα μέλη: Μορφάκης Σολωμονίδης

Πέρσα Κορφιάτη

Στέλλα Μιχαήλ 

Ιωνάς Αλαξάνδρου

Δημήτρης Νικολάου