Σκοποί και Αρμοδιότητες

Η Ομοσπονδία της επαρχίας Λευκωσίας:

(α) Επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, ασφάλειας, υγείας, ευημερίας και ψυχαγωγίας του συνόλου των μαθητών των Δημόσιων, Κοινοτικών και Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων της επαρχίας.

(β) Παρέχει συνδρομή και βοήθεια για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων των Συνδέσμων Γονέων- Μελών, στις περιπτώσεις που αυτό θα ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο Σύνδεσμο.

(γ) Συντονίζει τη δράση των Συνδέσμων Γονέων – Μελών στην αντιμετώπιση κοινών τους προβλημάτων και προώθηση κοινών στόχων.

(δ) Εκπροσωπεί τους Συνδέσμους Γονέων – Μέλη της επαρχίας στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων, Κοινοτικών και Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων.

(ε) Υποβάλλει τα αιτήματα της επαρχίας στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων στην οποία ανήκει και μεταφέρει ζητήματα που αφορούν τους Συνδέσμους – Μέλη της και τα οποία χρήζουν γενικότερης αντιμετώπισης.

(ζ) Αναπτύσσει σχέσεις με άλλες Οργανώσεις Γονέων και /ή με Οργανώσεις Εκπαιδευτικών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με τις Σχολικές Εφορείες της επαρχίας και άλλους φορείς και τον αρμόδιο για την επαρχία λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για προαγωγή των σκοπών της, όπως προβλέπονται από το καταστατικό της.

(η) Διαθέτει οικονομικούς πόρους που αποκτά όπως προνοείται στο καταστατικό της και τους οποίους χρησιμοποιεί για προώθηση των σκοπών της.

(θ) Εκδίδει και κυκλοφορεί έντυπα και ηλεκτρονικά ενημερωτικά των δραστηριοτήτων της δελτία, φυλλάδια, περιοδικά ή βιβλία.

(ι) Οργανώνει συγκεντρώσεις, διαλέξεις για επιμόρφωση των μελών της, δεξιώσεις, χοροεσπερίδες, κινηματογραφικές παραστάσεις καθώς και άλλες πνευματικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Συνδέσμους – Μέλη της και για ενίσχυση των πόρων της.

(ια) Επιδιώκει την ίδρυση Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων, Κοινοτικών και Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και την ένταξη τους στην Ομοσπονδία και καθοδήγησή τους στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων τους.

(ιβ) Διεξάγει έρευνα, μελέτη και ενθαρρύνει τους Συνδέσμους – Μέλη της για δημιουργία τάξεων νηπιαγωγείων όταν και όπου απαιτείται.

(ιγ) Συνεργάζεται με τις νηπιαγωγούς, Διευθύντριες ή Διευθυντές νηπιαγωγείων για αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της.

(ιδ) Δύναται να προσλαμβάνει και εργοδοτεί προσωπικό για την υποβοήθηση των δραστηριοτήτων της ή και αναθέτει επ’αμοιβή την διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την εκτύπωση και διανομή των διαφόρων εντύπων της.

(ιε) Δύναται να διορίζει Εκτελεστικό Γραμματέα για υποβοήθηση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου με όρους που θα καθορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Skip to content