Εργοδότηση Κοινοτικών Νηπιαγωγών

Για την εργοδότηση νηπιαγωγών σε κοινοτικά νηπιαγωγεία, οι Σύνδεσμοι Γονέων (οι οποίοι έχουν την ευθύνη λειτουργίας του κοινοτικού νηπιαγωγείου) οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία Πρόσληψης όπως αυτή προνοείται στην Ενότητα 2 του Παραρτήματος Α’ της Εγκυκλίου του 2012. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση Τερματισμού Απασχόλησης. Σημειώνεται, πως σε κάθε περίπτωση, ο Σύνδεσμος Γονέων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του κάθε άλλη σχετική Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είναι για παράδειγμα Οι Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμοι (ενοποιημένοι 1997-2018) και Οι Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμοι.

Skip to content